2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş İlanı (AGNO ve Ek Madde-1)
Duyuruya Ait Ekler
 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 

          “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına genel başarı not ortalamasına (AGNO) göre ve ÖSYS/DGS Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş için başvuracak öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

 

A-BAŞVURU / DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1) Kurumlararası yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında ve kontenjan dâhilinde yapılır. (ÖSYS/DGS Merkezi yerleştirme puanı ile başvuracak öğrencilerde bu kriter dikkate alınmayacaktır.)

 

2) Hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. (ÖSYS/DGS, Merkezi yerleştirme puanı ile başvuracak öğrencilerde bu kriter dikkate alınmayacaktır.)

 

3) Bulunduğu döneme kadar almış olduğu derslerin akademik genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir. (ÖSYS/DGS, Merkezi yerleştirme puanı ile başvuracak öğrencilerde bu kriter dikkate alınmayacaktır.)

 

4) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitemizin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.  

 

5)  Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın en geç ilgili döneme ait kayıt yenileme süresi içerisinde dilekçe ile başvurulması koşuluyla yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim öğrenim ücretini öderler.

 

6) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler geçiş yapmaları halinde geçiş yaptıkları bölümün/programın katkı payına tabi olurlar.

 

7) Dörtlü veya beşli not sistemine tabi yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların, dörtlü veya beşli sisteme göre elde edilen başarı notlarının yüzlük not sistemine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılacaktır.

 8) Belirlenen kontenjandan daha fazla sayıda başarı şartını taşıyan adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday ilan edilir. Takvimde belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine yedek adayların kayıtları alınacaktır.

 9)  Başvurularla ilgili değerlendirme, Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlarca yapılır ve yönetim kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.  

     a) Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi yatay geçiş kontenjanlarına müracaatta bulunan öğrencilerin yatay geçiş başvuru ve değerlendirmelerinde YGS/LYS puan barajı koşulu aranmaksızın kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki merkezi yerleştirme puanının % 50’si ile genel akademik not ortalamasının % 50’si dikkate alınarak yerleştirmeler yapılır.

      b)Diğer Fakülte ve Yüksekokullarımızın yatay geçiş değerlendirmeleri ise, adayların genel başarı not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

       c) ÖSYS/DGS Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmak üzere müracaatta bulunacak öğrencilerin değerlendirmeleri ise ÖSYS/DGS puanlarına göre yapılır, bu öğrencilerin akademik başarı not ortalaması dikkate alınmaz.

 10) Kurumlar Arası Yatay Geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, yatay geçiş yaptıkları sınıfa yapılır. Ancak, ÖSYS/DGS Merkezi Yerleştirme puanına göre farklı programlara yatay geçiş yapanların hangi sınıfa intibak ettirilecekleri Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesi Çerçevesinde ilgili komisyonlar ve yönetim kurulunca belirlenir.

11) 2016-2017 eğitim-öğretim yılında YÖK Başkanlığı Kararı ile ikinci öğretim programlarına öğrenci alınmayacağından, ikinci öğretim programlarına başvuracak adayların kendi üniversitelerinde almış oldukları derslerin, üniversitemizin ilgili programının / ilgili sınıflarının ders müfredatı ile bire bir uyuşması gerekir. Müfredatı uyuşmadığı için alt yarıyıllardan ders alması gereken adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

12) Uyarma ve Kınama cezası dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)   Başvuru Formu (Duyuruda belirtilen başvuru formunun doldurulması zorunlu olup ayrıca bir dilekçe yazılmayacaktır. Genel not ortalamasına göre yapılan yatay geçiş ile Merkezi Puanla yapılan yatay geçiş başvuru formları ayrı ayrı düzenlenmiştir.)

2)   ÖSYS/DGS Sonuç belgesinin internet çıktısı.

3)  Not durum belgesinin (Transkript) aslı. (Dörtlü veya beşli not sistemine tabi yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların, dörtlü veya beşli sisteme göre elde edilen başarı notlarının yüzlük not sistemine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılacaktır.

4)  Disiplin Cezası almadığına dair belge

5)   Onaylı Ders İçerikleri,

6)   2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında başarı yönünden bulunduğu sınıfın ilk %10’una girip de normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapacak ikinci öğretim öğrencisinin, bulunduğu sınıf mevcudunun ilk  % 10’una girdiğine dair belgeyi de getirmesi gerekmektedir.

7) Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapacak adayların, daha evvel aynı yolla yatay geçiş yapmadıklarını belgelendirmek zorundadırlar.

 Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıda belirtilen tarihler arasında Üniversitemiz Kampüsünde bulunan akademik birimler için başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, (ilçelerde bulunan meslek yüksekokulları için ise ilgili yüksekokul müdürlüğüne) şahsen, bir başkası tarafından veya son başvuru tarihine kadar Başkanlığımıza ulaşılması koşuluyla kargo ile de yapılacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

AKADEMİK BİRİM

BAŞVURU TARİHLERİ

DEĞERLENDİRME

TARİHLERİ

SONUÇ-

LARIN

 İLANI

ASIL KAYIT TARİHLERİ

YEDEK

KAYIT TARİHLERİ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

Tıp Fakültesi

01.08.2016

12.08.2016

15.08.2016

16.08.2016

17.08.2016

18.08.2016

19.08.2016

1.YEDEK – 22.08.2016

2.YEDEK – 23.08.2016

3.YEDEK – 24.08.2016

4.YEDEK – 25.08.2016

 

Diğer  Fakülte ve Yüksekokullar

01.08.2016

12.08.2016

15.08.2016

24.08.2016

26.08.2016

29.08.2016

02.09.2016

1.YEDEK – 06.09.2016

2.YEDEK – 07.09.2016

3.YEDEK – 08.09.2016

4.YEDEK – 09.09.2016