İhale İlanı
Duyuruya Ait Ekler
 

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Emlak Şube Müdürlüğü

 

 

1.        Mülkiyeti Üniversitemize ait olup; ekteki tabloda mevkii, miktarı, cinsi, yüzölçümü ve nitelikleri belirtilen ve Ticari İşyeri amaçlı olarak kullanılacak taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi ile 13.08.2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 28/b maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. Taşınmazın kiralama süresi,  yer teslim tarihinden  itibaren başlayacaktır.

2.        İhale ekteki tabloda belirtilen gün ve saatlerde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Taşınmazların kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin, kiralama talebinde bulundukları taşınmazı önceden gidip gördükleri kabul edilir. İhale neticesinde ihale üzerinde kalan istekli ihaleye konu taşınmazı görmediğini ve amacı dâhilinde kullanamayacağını iddia ederek, ödediği kira ve geçici teminat bedellerini geri isteyemez.

3.        İstekliler, ihale dokümanını 75,00-TL (YetmişbeşTL) bedel karşılığında mesai saatleri içerisinde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şube nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7294 5142 94 IBAN numaralı hesaba yatırarak, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden satın alabilirler. İhaleye katılacak olan isteklilerin katılacakları her bir ihaleye ait geçici teminat ve şartname bedelini ayrı ayrı ve katılmak istediği taşınmaz ihalesini de belirterek yatırmaları gerekmektedir.  İhaleye ait geçici teminat tutarı muhammen bedelin % 20’si olup, ekteki tabloda belirtilmiştir.

4.        İstekliler, birden fazla ihaleye katılabilirler. Taşınmazların kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin, şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak katılacakları her bir ihaleye ait ayrı ayrı hazırlayacakları ihale zarfını en geç ekteki tabloda belirtilen gün ve saate kadar, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. İhale tarihinden sonra gelen teklif zarfları ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5.        Kiralama süresi 1 (Bir) yıllık olan taşınmazın yıllık kira bedeli peşin alınır. 3 (Üç) yıllık kiralama ihalesi yapılan taşınmazın ise birinci yıl kira bedeli sözleşmenin düzenlenmesinden önce, peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan  Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. (Kati Teminat ve İhale Karar Pulu üç yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanacaktır.)

6.        Kiralamalar listede belirtilen kapalı alan ile sınırlıdır. Dışarıya masa, sandalye vb. atılması idarenin izni dâhilindedir.  İdare tarafından izin verilmesi durumunda kullanılacak alanın (m2) ölçümü yapılarak işyeri kirası üzerinden hesaplanıp ilave olarak kira bedeli alınır.

7.        Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

8.         İhaleye katılabilme şartları:

a) Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

c) Geçici teminatın yatırıldığına dair Banka Dekontu, Vezne Alındısı veya Süresiz Teminat Mektubu,

ç) Gerçek kişilerde T.C. Kimlik Numarasını (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ) tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarasını gösteren belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Noterden alınan imza beyannamesi

e) Gerçek veya tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin gerçek veya tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir Noter tarafından tasdik edilmiş Vekâletname ve İmza Sirküleri,

f) Tüzel kişiler için, Ticaret Sicil Gazetesi ve siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,

g) Sabıka Kaydı Belgesi (Gerçek ve Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin ile vekaleten ihaleye katılacaklara ait sabıka kaydı belgesi),

h) Dicle Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınacak (Kira, Elektrik, Su, Doğalgaz vb.) borcu yoktur yazısı veya belgesi,

ı) Dicle Üniversitesi Taşınmaz Kira Şartnamesi'nin 9. maddesine istinaden taahhütname,

    teklif zarfında sunulacaktır.

 

 

Not : İlanımız 03.07.2018 tarihinde TİGRİS HABER GAZETESİ'nde ve 05.07.2018 tarihinde GÜNEYDOĞU GÜNCEL GAZETESİ'nde yayımlanacaktır.